-

marek-natusiewicz

Konstytucyjne "Fundamenty" Węgier

Okazuje się, że można miast pisac "prawnej poezji" zawartej w polskiej Konstytucji, wymagającej INTERPRETACJI przez Trybunał Konstytucyjny można określić FUNDAMENTY, na których budowane będzie Państwo...

Oto jak rozwiązali to Węgrzy (a ja dostosowałem do realiów polskich). 

Tylko 19 liter alfabetu i... można mieć Państwo!

Artykuł A

Nazwa naszej OJCZYZNY - Polska.

Artykuł B

1. Polska jest niepodległym, demokratycznym państwem prawa.

2. Formą państwa polskiego jest republika.

3. Źródłem władzy publicznej jest naród.

4. Naród sprawuje władzę za pośrednictwem wybranych przez siebie przedstawicieli, a w wyjątkowych przypadkach — bezpośrednio.

Artykuł C

1. Funkcjonowanie państwa polskiego opiera się na zasadzie podziału władz.

2. Niczyja działalność nie może zmierzać do zdobycia i sprawowania władzy siłą, ani do jej wyłącznego posiadania. Każdy ma prawo i obowiązek wystąpić na drodze prawnej przeciw takim dążeniom.

3. Państwo jest uprawnione do stosowania przymusu w celu egzekwowania Konstytucji i przepisów prawa.

Artykuł D

Polska, mając na uwadze spoistość jednolitego narodu polskiego, ponosi odpowiedzialność za los Polaków żyjących poza granicami kraju, wspomaga przetrwanie i rozwój ich wspólnot, popiera ich dążenia do zachowania polskości, realizację ich praw indywidualnych i wspólnotowych, ich pomyślność na rodzimej ziemi, a także stymuluje ich współpracę wzajemną oraz ich współpracę z rodakami w kraju.

Artykuł E

1. Polska współdziała w tworzeniu jedności europejskiej w interesie urzeczywistnienia wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa narodów europejskich.

2. Polska, uczestnicząc w Unii Europejskiej jako państwo członkowskie, w stopniu zapewniającym korzystanie z praw i wypełnianie zobowiązań, może - wspólnie z innymi państwami członkowskimi — sprawować niektóre ze swych konstytucyjnych uprawnień za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej.

3. Prawo Unii Europejskiej — w zakresie określonym w ust. 2 — może ustanowić powszechnie obowiązującą regułę postępowania.

4. Do uchwalenia upoważnienia, uznającego wiążący charakter umowy międzynarodowej - określonej w ust. 2 — niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów członków Sejmu.

Artykuł F

1. Stolicą Polski jest Warszawa.

2. Terytorium Polski dzieli się na województwa, miasta i gminy. W miastach mogą być tworzone dzielnice.

Artykuł G

1. Dziecko obywatela polskiego od momentu narodzin jest obywatelem polskim. Inne przypadki zaistnienia lub nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa organiczna.

2. Polska chroni swoich obywateli.

3. Nikogo nie można pozbawić obywatelstwa polskiego nabytego poprzez urodzenie bądź na drodze prawnej.

4. Szczegółowe przepisy dotyczące obywatelstwa określa ustawa organiczna.

Artykuł H

1. Językiem urzędowym w Polsce jest język polski.

2. Polska chroni język polski.

3. Polska chroni polski język migowy jako część kultury polskiej.

Artykuł I

1. Godłem Polski jest wizerunek orła białego w koronie, w czerwonym polu.

2. Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów, równej szerokości o następujących — patrząc od góry — barwach: czerwonej, białej i zielonej; czerwień symbolizuje siłę, biel — wierność.

3. Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego z tekstem Józefa Wybickiego z muzyką ludową.

4. Godło i flaga mogą również występować w innych, historycznie ukształtowanych formach. Szczegółowe zasady posługiwania się godłem i flagą, a także odznaczenia państwowe określa ustawa organiczna.

Artykuł J

1. Polskie święta narodowe:

a) 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” — upamiętniające bojowników o wolność i niepodległość z lat 1945-1963;

b) 1 maja – święto bezimienne, nieformalnie nazywane Świętem Pracy;

c) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja – upamiętniające fakt uchwalenia Pierwszej Konstytucji;

d) 9 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności – upamiętniające dzień zakończenia II-giej Wojny Światowej;

e) 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – upamiętniający dzień wybuchu powstania przeciwko obcej dominacji;

f) 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności – upamiętniający dzień zwycięstwa Narodu nad Dominacją

g) 11 listopada – upamiętniający dzień odzyskania Niepodległości.

2. Oficjalnym świętem narodowym jest dzień 11 listopada.

Artykuł K

Oficjalną walutą Polski jest złoty.

Artykuł L

1. Polska chroni instytucję małżeństwa jako dobrowolną wspólnotę życiową kobiety i mężczyzny, a także rodzinę jako podstawę przetrwania narodu.

2. Polska popiera rodzicielstwo.

3. Ochronę rodzin określa ustawa organiczna.

Artykuł M

1. Gospodarka Polski opiera się na pracy będącej źródłem wartości oraz na wolnej przedsiębiorczości.

2. Polska zapewnia warunki uczciwej konkurencji gospodarczej. Polska występuje przeciwko monopolistycznym nadużyciom i broni praw konsumentów.

Artykuł N

1. Polska realizuje zasadę zrównoważonej, przejrzystej i stabilnej gospodarki oraz polityki budżetowej.

2. Odpowiedzialność za realizację zasady określonej w ust. l spoczywa przede wszystkim na Sejmie i Rządzie.

3. Trybunał Konstytucyjny, sądy, samorządy terytorialne oraz inne organy państwowe w trakcie wypełniania swych zadań zobowiązane są do przestrzegania zasady zawartej w ust. l.

Artykuł O

Każdy jest odpowiedzialny za siebie i jest zobowiązany do współuczestnictwa — w miarę swych zdolności i możliwości — w realizacji zadań państwowych oraz wspólnotowych.

Artykuł P

Zasoby naturalne, w szczególności ziemia uprawna, lasy i zasoby wodne, różnorodne bogactwa biologiczne, w szczególności rodzime gatunki flory i fauny, a także wartości kulturalne tworzą wspólne, narodowe dziedzictwo, którego ochrona, utrzymywanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń jest obowiązkiem państwa i każdego obywatela.

Artykuł Q

1. Polska dąży do współpracy ze wszystkimi narodami i krajami świata, mając na uwadze zbudowanie i zachowanie pokoju, bezpieczeństwa oraz stabilnego rozwoju ludzkości.

2. Polska zapewnia zgodność prawa polskiego z prawem międzynarodowym, w imię wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

3. Polska przyjmuje powszechnie uznane reguły prawa międzynarodowego. Inne źródła prawa międzynarodowego stają się częścią polskiego systemu prawnego z chwilą ogłoszenia ich w akcie normatywnym.

Artykuł R

1. Konstytucja jest podstawą systemu prawnego Polski.

2. Konstytucja i przepisy prawa obowiązują wszystkich.​​​​​​​

3. Przepisy Konstytucji należy interpretować zgodnie z ich celami, określonymi w narodowym wyznaniu wiary zawartym w Konstytucji oraz zdobyczami naszej historycznej konstytucji.

Artykuł S

1. Wniosek o przyjęcie nowej Konstytucji, bądź zmiany obowiązującej, może zgłosić Prezydent Republiki, Rząd, komisja Sejmu lub poseł na Sejm.

2. Przyjęcie lub zmianę Konstytucji Sejm uchwala większością głosów ogólnej liczby posłów.

3. Konstytucję, bądź zmianę Konstytucji, podpisuje Marszałek Sejmu i przekazuje Prezydentowi Republiki. Prezydent Republiki podpisuje Konstytucję lub zmianę Konstytucji w ciągu pięciu dni od jej otrzymania i zarządza jej ogłoszenie w dzienniku urzędowym.

4. Ogłoszenie zmiany Konstytucji zawiera tytuł, numer modyfikacji i datę dzienną ogłoszenia.

Artykuł T

1. Powszechnie obowiązującą regułę postępowania może powołać do życia akt normatywny, określony w Konstytucji, wydany przez upoważniony do stanowienia prawa organ oraz ogłoszony w dzienniku urzędowym. Ustawa organiczna może również określać w inny sposób zasady ogłaszania rozporządzeń organów samorządowych i aktów normatywnych tworzonych w warunkach szczególnego porządku prawnego.

2. Aktami normatywnymi są: ustawa, rozporządzenie Rządu, rozporządzenie Premiera, rozporządzenie ministrów, rozporządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, rozporządzenie kierowników autonomicznych organów regulacyjnych, rozporządzenie samorządowe. Aktem normatywnym jest także rozporządzenie Rady Obrony Kraju wydane w czasie stanu nadzwyczajnego oraz rozporządzenie Prezydenta Republiki wydane w czasie stanu wyjątkowego.

3. Akt normatywny nie może być sprzeczny z Konstytucją.

4. Ustawa organiczna to akt Sejmu, do którego uchwalenia lub zmiany wymagana jest większość głosów posłów uczestniczących w głosowaniu.tagi: konstytucja  węgry  fundamenty  państwo 

marek-natusiewicz
9 czerwca 2017 09:23
16     1068    1 zaloguj sie by polubić
komentarze:
zorba @marek-natusiewicz
9 czerwca 2017 09:59

Bożek nie może być pominięty: demokratycznym państwem musimy być, no i oczywiście w formie republiki, bo przecież monarchia jest nie do ogarnięcia (intelektualnego).

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @zorba 9 czerwca 2017 09:59
9 czerwca 2017 10:26

Spokojnie, spokojnie. Peoszę czytać dokładnie. Na razie taka "moda"...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @marek-natusiewicz
9 czerwca 2017 17:22

Może lepiej skorzystać z doświadczeń szwajcarskich - u nich nawet stawki podatkowe są umieszczone w konstytucji i można je zmienić jedynie w drodze referendum.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwajcaria.html

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @marek-natusiewicz
9 czerwca 2017 18:30

Art. G pkt. 3 Nikogo nie można pozbawić obywatelstwa polskiego nabytego poprzez urodzenie bądź na drodze prawnej.

Powiem tak. Nie zgadzam się z tym zupełnie. Wszak już w 1658 r. pozbawiono arian, współpracujących ze szwedzkim okupantem polskiego obywatelstwa (wiem, że wówczas nie istniało coś takiego jak paszport, ale chodzi o zasadę).

Naród polski wydał ze swego grona zbyt wielu zdrajców, by ww. zapis przyjmować w Konstytucji. Dość przypomnieć targowiczan, czy różnych Bierutów, Nowotków, Kiszczaków, Jaruzelskich, a współcześnie też wielu zdrajców by się znalazło (nie chcę lecieć po nazwiskach, ale wiadomo o kogo chodzi).

zaloguj się by móc komentować

zorba @marek-natusiewicz 9 czerwca 2017 10:26
9 czerwca 2017 21:18

Poza tym bardzo marny w warstwie logiki prawniczej jest ten akt. Przykładem w tym zakresie niech będzie zupelnie księżycowe pojawienie się w treści aktu instytucji sejmu. Zdecydowanie lepszy jest pod tym względem projekt „Konstytucji dla państwa w trzecim tysiącleciu” wg książki Państwo w trzecim tysiącleciu autorstwa księcia Hansa-Adama II Liechtenstein Wydawnictwo AA, Kraków 2015, s. 197-217. Chociaż i tam bożek demokracji i parlamentaryzmu (acz możliwy do wykreślenia) się pojawia w postaci sformułowania: na podstawach demokratycznych i parlamentarnych.

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @zorba 9 czerwca 2017 21:18
9 czerwca 2017 22:29

"księżycowe pojawienie się w treści aktu instytucji sejmu" - cóż to zaczy?

I pod jakim wzgledem jest lepszy?

Cóż znaczy "logika prawnicza". Na jednym ze spotkań "nadzwyczajnej kasty" padło stwierdzenia, że "logika zabija praworządność" i, że "ten brak logiki w konstytucji RP" ratuje wielu ludzi przed bezdusznośca prawa"...

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @ewa-rembikowska 9 czerwca 2017 17:22
9 czerwca 2017 22:31

Może i lepiej, tylko że Szwajcaria to zupełnie inna "kultura"... 

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @Starybelf 9 czerwca 2017 18:30
9 czerwca 2017 22:37

Co ma piernik do wiatraka! Zdrajcy są wszędzie i zawsze. Zdrajców za zdradę zamyka się w więzieniach lub rozstrzeliwuje. Czasami wystarcza infamia. Komuniści pozbawili polskiego obywatelstwa całą generalicję Armii Polskiej w latach 40. XX wieku. Czy ktoś im pośmiertnie te obywatelstwa przywrócił ?

zaloguj się by móc komentować

zorba @marek-natusiewicz 9 czerwca 2017 22:29
9 czerwca 2017 23:51

Jakiekolwiek zagajenie w treści o sejmie jest obecne w tekście dopiero w Artykule E. Wcześniej nic o nim - jak ma powstać, ilu ma liczyć członków i jak wygląda kwestia ewentualnej kadencyjności. Stąd owoż "księżycowe się pojawienie". A logika prawnicza to dyscyplina pomocnicza nauk prawnych, zajmująca się prawniczymi zastosowaniami logiki. W węższym znaczeniu logika prawnicza zajmuje się badaniem schematów rozumowań prawniczych.

zaloguj się by móc komentować

zorba @marek-natusiewicz
9 czerwca 2017 23:54

No i oczywiście odpowiadając na pytanie "I pod jakim wzgledem jest lepszy?" odpowiadam - pod względem logiki prawniczej właśnie.

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @zorba 9 czerwca 2017 23:51
10 czerwca 2017 06:35

Jakie znaczenie ma wyraz "dopiero". Wszak z logicznego punktu widzenia "fundamenty" są nierozdzielne. Te 19 "liter" to niczym alfabet. Prosze spróbować cos napisać nie używając litery "o". Czy kolejość liter w alfabecie świadczy o tym, że  "a" jest ważniejsze od "z" ? A czy dla budowanego "domu" ważny jest skład materiałowy oraz sposób i kolejność mieszania? Właśnie mamy dowód owej polskiej logiki "prawniczej".

 

zaloguj się by móc komentować

zorba @marek-natusiewicz
10 czerwca 2017 10:45

Ze swojej strony niniejszym kończę wywody w tym temacie, stwierdzając jedynie, że nie można w treści aktu prawnego powolywać się na stwierdzenia czy byty, których znaczenie nie zostało wcześniej wyjaśnione. Takiemu "domowi" brakuje właśnie fundamentów. 

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @zorba 10 czerwca 2017 10:45
10 czerwca 2017 11:38

To który "Fundament" nie pasuje ? Lub może inaczej: która litera.

"Stwierdzenia czy byty wcześniej wyjaśnione"? Przecież fundament to coś, na czym stawia się dom. Jego "skład chemiczny" określa się później i robi to osoba uprawniona. To stwierdzenie ich niezbędności istnienia może być kwestionowane. Wszak można mieszkać na drzewie...

Konstytucja nie jest aktem prawnym w potocznym znaczeniu. Jeśli na przykład w obecnie obowiazującej jest stwierdzenie "jest demokratycznym państwem prawnym" to jest to właśnie przypadek powoływania sie byty nieistniejące a jedynie domniemane, co znaczy, że zapewne jest państwo, jest demokracja i jest prawo. Pytam się gdzie w konstytucji są te wyjaśnienia przed użyciem tych słów ?

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @marek-natusiewicz 9 czerwca 2017 22:37
10 czerwca 2017 23:42

No właśnie, co ma piernik do wiatraka. Powiem tak, Żydzi, gdy im się zarzuca udział wielu przedstawicieli w zbrodniach komunistycznych, mówią: "e... gdy Żyd staje się komunistą, to przestaje być Żydem". No, ale jednocześnie państwo Izrael wszelkimi siłami uniemożliwiło deportację do Polski niejakiego Salomona Morela, pomimo tego, że był tenże Morel komunistą.

Tak więc, w Izraelu funkcjonuje polityka etniczna, nakazująca każdego, kto urodził się Żydem, bronienia wszelkimi siłami.

Tak pojmując politykę, do chwili obecnej powinniśmy bronić wszelkich kanalii, tylko dlatego, że urodzili się Polakami, a chyba nie o to chodzi.

Owszem, może Pan zdrajcę rozstrzelać, tyle tylko, że w myśl zapisu, który Pan przedstwił, uznając, że nikogo nie można pozbawić polskiego obywatelstwa, zdrajca ma duże prawa, wielkie prawa, np. prawo do "wypasionego" pochówku (bo jaka instytucja zabroni wykwintnego pochówku zdrajcy?), prawo do posiadania własności nabytej ze środków uzyskanych z jurgieltu itp. itd.

Uważam, że powinno istnieć prawo, które powinien posiadać Sejm Skonfederowany, do pozbawiania zdrajców polskiego obywatelstwa.

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @marek-natusiewicz
11 czerwca 2017 06:25

1. "Tak pojmując politykę, do chwili obecnej powinniśmy bronić wszelkich kanalii, tylko dlatego, że urodzili się Polakami, a chyba nie o to chodzi." Zatem rozumiem, że potępia Pan Andresa za to, że bronił polskich Ukraińców z SS-Galizien przed wydaniem ich w rece Sowietów...

2. "w myśl zapisu, który Pan przedstwił, uznając, że nikogo nie można pozbawić polskiego obywatelstwa, zdrajca ma duże prawa, wielkie prawa, np. prawo do "wypasionego" pochówku (bo jaka instytucja zabroni wykwintnego pochówku zdrajcy?), prawo do posiadania własności nabytej ze środków uzyskanych z jurgieltu itp. itd." Chyba istniej coś takiego jak "utrata praw publicznych i obywatelskich" w obecnym KK?

3. Może wystarczyłoby jedynie dodać: "bez sądu". Ale to zupełnie inna sytuacja, gdy sądy są sprzedajne, podobnie jak i Może być takowym nawet Sejm Skonfederowany.

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @zorba 9 czerwca 2017 09:59
13 czerwca 2017 19:06

Przeprasza, że odkurzam stary temat, ale mam jeszcze pewne uwagi do art. I

Artykuł I

1. Godłem Polski jest wizerunek orła białego w koronie, w czerwonym polu.

2. Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów, równej szerokości o następujących — patrząc od góry — barwach: czerwonej, białej i zielonej; czerwień symbolizuje siłę, biel — wierność.

3. Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego z tekstem Józefa Wybickiego z muzyką ludową.

4. Godło i flaga mogą również występować w innych, historycznie ukształtowanych formach. Szczegółowe zasady posługiwania się godłem i flagą, a także odznaczenia państwowe określa ustawa organiczna.

 

ad. 1) Myślę, że dobrze byłoby dodać "w złotej koronie, że złotym dziobem i szponami.

ad. 2) Moim zdaniem punkt ten powinien brzmieć: "Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów, równej szerokości o następujących barwach, patrząc od góry: białej i czerwonej. Barwami narodowymi są biel, czerwień i złoty."

Dlaczego do barw narodowych należy dodać złoty, bo w godle wszak występuje kolor złoty.

ad. 3) Punkt ten wymaga uzupełnienia o zapis: "Ponadto pieśniami podlegającymi szczególnej ochronie są: "Boże, coś Polskę", "Rota" oraz kolęda "Bóg się rodzi". "

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować